PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Komunikaty PIK

Jaką pomoc oferuje przedsiębiorcom rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19?

Tzw. tarcza 7.0. ma wspomagać przedsiębiorców na czterech obszarach:

- świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

- świadczenia postojowe

- dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

- zwolnienia z opłat

Rozporządzenie weszło w życie 28 lutego 2021 r. jako kontynuacja wsparcia wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Tarcza 7.0 ma za zadanie wesprzeć „najbardziej dotknięte kryzysem” branże, które są określone wprost w rozporządzeniu za pomocą kodów PKD. Do gałęzi gospodarki, które mają otrzymać wsparcie, zalicza się m.in. turystykę – o pomoc mogą wnioskować podmioty prowadzące obiekty noclegowe, hotele, campingi itd. lub np. sprzedaż detaliczna w zakresie żywności czy tekstyliów/galanterii. Rozporządzenie nie przewiduje kodów PKD związanych ze „sprzedażą detaliczną książek prowadzoną w specjalistycznych sklepach” oznaczoną kodem o numerze 47.61.Z czy z „wydawaniem książek”, oznaczonym numerem 58.11.Z.

 

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Inną proponowaną formą pomocy są świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy. Nie dotyczą one jednak branży księgarskiej czy wydawniczej. By otrzymać świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, należy spełnić bowiem następujące przesłanki:

- należało prowadzić działalność gospodarczą dnia 30 listopada 2020 r.

- jako rodzaj przeważającej działalności podmioty prowadziły działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (2007) kodami: 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 55.20.Z (obiekty noclegowe i turystyczne i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania), 55.30.Z (pola kempingowe), 79.11.A (działalność agentów turystycznych), 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki)

- należy wykazać, że przychód z działalności  przedsiębiorców w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Wnioski o pomoc przedsiębiorcy mogą składać do 31 marca 2021 r.

Świadczenia postojowe

Przedsiębiorcy których przeważająca działalność wskazana jest w odpowiednich kodach PKD, mogą wnioskować o świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe, na zasadach określonych w art. 15zq–15zs i art. 15zu–15zza ustawy o COVID-19.

- jednokrotne świadczenie przysługuje przedsiębiorcom o przeważającej działalności wg PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

- o dwukrotne świadczenie mogą starać się przedsiębiorcy o PKD  91.02.Z,

- trzy razy o świadczenie postojowe mogą wnioskować przedsiębiorcy o PKD:49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

By móc ubiega się o świadczenie postojowe należy wykazać, że przychód przedsiębiorcy  z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

- dotacja będzie udzielana dwukrotnie dla podmiotów działających przeważnie w obszarach określonych w PKD jako:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,

- natomiast trzykrotnie:

49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

By otrzymać dotację na pokrycie kosztów bieżących należy wykazać, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca  mogą wnioskować o tę formę pomocy do 31 maja 2021 r. W przypadku, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku wskazującym miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację. Należy opierać się na osobnych miesiącach, w których odnotowano spadek przychodu.

 

Zwolnienia z opłat

Rozporządzenie przewiduje możliwość zwolnienia przedsiębiorców z opłat składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Można wystąpić o zwolnienia za styczeń 2021, grudzień 2020 i styczeń 2021 lub luty 2021.

- styczeń 2021 r. – przedsiębiorcy o kodach PKD:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,

- grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. – przedsiębiorcy o kodach PKD:

49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z,59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

- luty 2021 r. – przedsiębiorcy o kodach PKD:

49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z,79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

By wystąpić o zwolnienie z opłaty składki ZUS-owskiej należy, oprócz wyżej wskazywanych przesłanek dotyczących spadku w dochodzie, wykazać również, że było się zarejestrowanym płatnikiem składek przed dniem 1 listopada 2020 r.

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

W skrócie

Komunikaty i bieżące informacje Biura PIK oraz najnowsze informacje branżowe w Twojej skrzynce e-mail. Zamów bezpłatny newsletter!

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej