PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Projekt Ustawy o ochronie rynku książki

Projekt Ustawy o ochronie rynku książki

Aktualizowano: 24.09.2021 r.

                 

O pracach nad projektem w ostatnich latach   

W maju 2010 roku Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Książki podjęło uchwałę o kontynuacji prac rozpoznawczych, na ile wdrożenie w Polsce ustawy o jednolitej cenie nowości wydawniczych przez określony czas – na wzór ustaw z Francji i Niemiec – byłoby korzystne dla polskiego rynku książki. W wyniku analizy kondycji rynku wydawniczo-księgarskiego , trendów i zagrożeń, jak i rozwoju branży wydawniczej i księgarstwa w krajach, w których wprowadzono regulację, Rada Polskiej Izby Książki podjęła w kwietniu 2013 roku decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy. Opracowanie stosownych ekspertyz, uzasadnień i samego tekstu projektu ustawy powierzono kancelarii prawniczej Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy sp. k. oraz firmie doradczej GAB Media. Opracowania ekspertów konsultowane były z szerokim gronem przedstawicieli różnych organizacji księgarzy, wydawców i dystrybutorów książki: IKP, OSK, PTWK, SKP, SWK i inne.

Projektowi PIK udzielają merytorycznego wsparcia Ministerstwo Kultury Francji, Instytut Francuski w Warszawie, Bureau International de l’Edition Française (francuska organizacja wydawców) oraz Boersenverein des Deutschen Buchhandels (niemiecka izba branży księgarsko-wydawniczej). Wypracowany w 2015 roku Projekt ustawy wraz z materiałami analitycznymi konsultowany był z przedstawicielami odpowiednich organów  administracji państwowej oraz sejmowych i senackich  komisji  kultury. Projekt był przedmiotem obrad Prezydium Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 15. stycznia 2015 r. oraz Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 17. marca 2015 r.

Zainteresowanie prowadzeniem prac nad projektem w Sejmie wyraził Klub Parlamentarny PSL. Widząc niezwykłą wagę regulacji rynku książki dla rozwoju czytelnictwa i edukacji w małych ośrodkach miejskich i na wsi oraz dla rozwoju drobnej przedsiębiorczości - Klub Parlamentarny PSL w dniu 8. kwietnia 2015 r. wniósł do laski marszałkowskiej projekt ustawy pod nazwą „Projekt ustawy o książce”. Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa w Sejmie z udziałem pisarzy Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk, Ignacego Karpowicza, Grzegorza Kasdepke, a także prezesa PIK Włodzimierza Albina, wiceprezesa Izby Księgarstwa Polskiego, pana Waldemara Różyckiego i prezesa Książnicy Polskiej, pana Jerzego Okuniewskiego. Obecni byli ponadto wydawcy Sonia Draga, Maciej Makowski, Grzegorz Majerowicz i Bogdan Szymanik.

Projektowi Ustawy o książce z 2015 roku nadano numer Druku 3744 i Marszałek Sejmu skierował w dniu  9. czerwca 2015 r. projekt do Komisji Kultury i Środków Przekazu. Pierwsze czytanie projektu odbyło się  5. sierpnia 2015 r. z udziałem dwóch przedstawicieli środowiska literackiego i wydawniczego – pana Grzegorza Majerowicza i mecenasa Krzysztofa Ślusarczyka. Utworzona podkomisja ds. tego projektu obradowała jeszcze dwa razy, zapraszając przedstawicieli  środowisk związanych bezpośrednio lub pośrednio z książką. Wprowadzono poprawki do projektu, nie zawsze po myśli środowiska książki. Koniec VII kadencji Sejmu 25. października 2015 r. oznaczał unicestwienie pracy legislacyjnej nad ustawą.

Izba prowadziła dalej  - w porozumieniu z wydawcami i organizacjami księgarskimi - starania o wdrożenie ustawy o jednolitej cenie książki. Prowadzone są rozmowy z nowym kierownictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wyniku tych rozmów i wskazówek nieformalnej grupy małych wydawców ("Świadomi  wydawcy”)  tekst projektu ustawy został dopracowany. Powstała wersja dokumentu datowana  na 20. lutego 2017 roku.
W roku 2017 odbyły się dwa spotkania środowiska książki z premierem Piotrem Glińskim, który przeprowadził nieformalne konsultacje  na temat projektu. Ministerstwo otrzymało ok. 150 opinii, w tym ponad 130 stanowisk podmiotów rynku książki, wspierających postulat Izby. 25. maja 2017 r. Klub Poselski PSL złożył wersję ustawy z lutego 2017 r. ponownie jako swój projekt  do Sejmu (Druk nr. 1704). Projekt ten został przekazany do Sejmowej Komisji  Kultury i Środków Przekazu.  Na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu we wrześniu 2017 r.  minister Magdalena Gawin zaprezentowała wyniki nieformalnej konsultacji prof. Glińskiego i poinformowała, że  pomimo zebranych pozytywnych opinii na temat konieczności regulacji rynku książki, MKiDN nie podjęło decyzji o procedowaniu wdrożenia projektu ustawy. Zgodnie z informacją z ministerstwa kultury kontynuowano opiniowanie projektu ustawy o jednolitej cenie książki  przez kolejne miesiące , projekt był także przedmiotem konsultacji  międzyresortowych. 

O zatrważającej sytuacji małych i średnich podmiotów  rynku książki i znaczeniu ustawy o jednolitej cenie został poinformowany w maju 2018 r. premier Mateusz Mazowiecki.

Nad wersją projektu ustawy z 2017 roku trwają dalsze prace związane  z koniecznością aktualizacji tekstu projektu ustawy wobec zaistniałych od 2017 roku zmian ekonomiczno-prawnych.

Akcje, które wsparły inicjatywę ustawy o jednolitej cenie książki:

Projekty pro-czytelnicze, badania kondycji branży, apele środowiska książki  (2018-2020)

Wdrożenie ustawy regulującej cenę nowości wydawniczej jest ściśle związane z kondycją rynku wydawniczo-księgarskiego, różnorodnością i bogactwem oferty wydawniczej oraz dostępem do książki. Te aspekty warunkują rozwój czytelnictwa w Polsce. Stąd też w wielu pro-czytelniczych inicjatywach organizacji i stowarzyszeń środowiska książki problem braku ustawy o książce zajmuje znaczące miejsce. W wielu pismach i apelach do władz państwowych, w programach samorządów stawiany jest postulat , aby taką regulację wdrożyć. Postulat ten pojawia się także z całą mocą w badaniach ankietowych na temat kondycji wydawnictw i księgarń , które PIK przeprowadziła w okresie pandemii COVID-19 (marzec- czerwiec 2020). W kwietniu 2020 r. powstał apel „Niepodległa Czytająca”, podpisany przez organizacje autorów, tłumaczy, wydawców, księgarzy, dystrybutorów i drukarzy książek, wydawców prasy , określający najważniejsze problemy i rozwiązania związane z rozwojem czytelnictwa i rynku książki, w tym konieczność wdrożenia ustawy o książce.

"Polska książka potrzebuje ratunku" oraz "Ocal książki"(2015-2016 r.)

W październiku 2014 r. środowiska literackie i wydawnicze rozpoczęły akcję "Polska książka potrzebuje ratunku", w której zbierane były podpisy pod listem otwartym do Pani Premier, Pań i Panów Senatorów oraz Posłanek i Posłów. Środowiska te postulują o wsparcie rynku książki regulacją zwaną popularnie "ustawą o książce". Bogata oferta tytułowa, szeroka dostępność do książki, fachowe doradztwo w dobrze prosperujących księgarniach – to cele, w których realizacji może pomóc wprowadzenie do polskiego porządku prawnego ustawy  regulującej rynek książki. Pod apelem podpisało się siedemdziesięciu wybitnych naukowców, autorów, dziennikarzy, polityków i przedstawicieli rynku książki. Łącznie apel podpisało 2360 osób, przedstawicieli najróżniejszych zawodów, studentów i uczniów. List otwarty przekazano Pani Premier, Senatorom i Posłom po zebraniu 1050 podpisów oraz po zakończeniu akcji 13. lutego 2015 r. Komunikat podsumowujący apel dostępny jest tutaj.

"Ocal książki" kampania poparcia dla Ustawy o książce była kontynuacją zbierania wyrazu poparcia dla ustawy. Kampania w bezpośredni sposób nawiązywała do korzyści płynących z Ustawy. Kampanię można było śledzić na Facebooku oraz na www.ocalksiazki.pl. Kampanię wsparło finansowo trzydzieści jeden podmiotów związanych z rynkiem książki.


Fundusz Celowy na rzecz UoK

Prace nad ustawą nie byłyby możliwe bez utworzenia Funduszu Celowego PIK, na który wpłynęły wpłaty dedykowane dla tego projektu. W okresie od maja 2013 r. do końca 2014 r.  na rzecz opracowania treści projektu ustawy, uzasadnienia do ustawy, analizy skutków ekonomicznych i społecznych wprowadzenia ustawy oraz promocji jej idei wpłaty dokonało trzydzieści siedem podmiotów branży, w większości członków PIK.


Do pobrania:

Ustawa o ochronie rynku książki 31.08.2021

Uzasadnienie do ustawy 31.08.2021

Ustawa o ochronie rynku książki - projekt

Uzasadnienie do projektu ustawy

Jestem za ustawą o jednolitej cenie książki - plakaty:

1 A2.pdf

1 A4.pdf

2 A2.pdf

2 A4.pdf

prezentacja (02.03.2017) - ustawa o jednolitej cenie książki.pdf

Argumenty za ustawą o jednolitej cenie książki.2017-03-30.pdf

Fundusz Celowy 02.09.2013 r. - lista darczyńców

Wydarzenia w ramach projektu

Lang - ustawa o jednolitej cenie, Biblioteka Analiz

Lang - skutki ekonomiczne regulacji rynku książki, CASE Doradcy

Prezentacja PIK, konferencja 20.02.2014

Prezentacja, Sonia Draga, "Ochrona książek w UE", 12.05.2015, konferencja w Sejmie

Prezentacja, Łukasz Gołębiewski, "Przyczyny kryzysu książki w Polsce i szanse jego przezwyciężenia", 12.05.2015, konferencja w Sejmie

 

W skrócie

Komunikaty i bieżące informacje Biura PIK oraz najnowsze informacje branżowe w Twojej skrzynce e-mail. Zamów bezpłatny newsletter!

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej