Reprograficzna licencja zagraniczna

Polska Izba Książki i SAiW COPYRIGHT POLSKA zapraszają do udziału w pracach związanych z reprograficzną licencją zagraniczną.

Polska Izba Książki wspiera Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA w działaniach mających na celu wypracowanie modelu reprograficznej licencji zagranicznej. Dzięki niemu polscy wydawcy będą mogli liczyć na wypłatę dodatkowych środków bądź pochodzących bezpośrednio z krajów, w których prawo umożliwia pobieranie bezpośrednich opłat za kopiowanie utworów przez szkoły, uczelnie czy biblioteki, bądź dzięki powiększeniu puli rekompensat wypłacanych im w ramach repartycji opłat reprograficznych.

Koncepcja zaprezentowana przez SAiW COPYRIGHT POLSKA na spotkaniu z wydawcami podczas 18. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, w piątek, 24 października, zakłada stworzenie modelu umowy, dzięki której Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA będzie uprawnione do zawarcia z zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) umów pozwalających na zapewnienie polskim wydawcom dodatkowych przychodów.

SAiW COPYRIGHT POLSKA, podobnie jak inne OZZ, inkasuje wynagrodzenia dla wydawców zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W związku z tym wydawcy polscy mają prawo do rekompensat za kopiowanie ich utworów w języku polskim, które ma miejsce poza granicami kraju, a wydawcy zagraniczni co roku powinni – za pośrednictwem SAiW COPYRIGHT POLSKA – otrzymywać określoną część inkasowanych w Polsce opłat rekompensujących dozwolony użytek prywatny i publiczny dotyczący publikacji obcojęzycznych.

Międzynarodowa Federacja Organizacji Reprograficznych (IFRRO), której SAiW COPYRIGHT POLSKA jest członkiem, rekomenduje w tym celu zawieranie umów bilateralnych pomiędzy OZZ z różnych krajów, według jednego z dwóch wzorów, A lub B. W pierwszym przypadku OZZ przekazują sobie wzajemnie zbierane środki dla wydawców z drugiego kraju, które następnie wypłacają wydawcom ze swojego kraju (są to tzw. umowy typu A). Drugi typ umowy zakłada, że OZZ uznają, że zainkasowane środki są ekwiwalentne i w związku z tym rezygnują z wzajemnego ich przekazywania, a następnie przeznaczone dla wydawców z innego kraju rekompensaty doliczają do puli wypłat dla wydawców krajowych i wypłacają wg stosowanych dotychczas zasad (są to tzw. umowy typu B).

W oparciu o przepisy obowiązującego w Polsce prawa SAiW COPYRIGHT POLSKA jest w stanie zawrzeć umowy z OZZ z krajów, w których system prawa autorskiego jest podobny do polskiego, czyli np. z Niemiec, Austrii, Belgii czy Grecji. W celu zawarcia umów z OZZ z innych krajów, głównie anglosaskich, niezbędne jest powierzenie przez polskich wydawców Stowarzyszeniu praw w formie niewyłącznej licencji na terytorium całego świata (za wyjątkiem Polski), która ograniczałaby się jedynie do pól i form eksploatacji odzwierciedlających zakres dozwolonego użytku prywatnego i publicznego w Polsce – w szczególności art. 23, 27 i 28 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dzięki temu SAiW COPYRIGHT POLSKA będzie mogło zawrzeć z korzyścią dla polskich wydawców umowy z zagranicznymi OZZ i wypłacać wydawcom otrzymane od zagranicznych OZZ rekompensaty lub doliczone do puli repartycyjnej dla wydawców polskich zatrzymane w Polsce środki należne pierwotnie wydawcom zagranicznym.

Polska Izba Książki i SAiW COPYRIGHT POLSKA zmierzają w związku z tym do wypracowania wspólnie z wydawcami takiego modelu umowy reprograficznej licencji zagranicznej, który w pełni realizowałby i zabezpieczał interesy polskich wydawców w przedstawionym powyżej zakresie. Dlatego też zachęcamy wydawców do delegowania zatrudnionych prawników lub osób odpowiedzialnych za udzielanie licencji do udziału w grupie roboczej opracowującej zapisy przyszłej umowy reprograficznej licencji zagranicznej.

Prace grupy roboczej będą się odbywały w warszawskim biurze Stowarzyszenia przy ul. Nowogrodzkiej 62B/8 w uzgodnionych z uczestnikami terminach.

Chęć udziału w tych pracach wydawnictwa mogą zgłaszać do biura SAiW COPYRIGHT POLSKA w Krakowie mailowo pod adresem biuro@copyrightpolska.pl lub telefonicznie (tel. 12 429 39 29) w terminie do 7 listopada br.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo na stronie internetowej SAiW COPYRIGHT POLSKA www.copyrightpolska.pl. Ponadto na naszej stronie internetowej www.pik.org.pl, w zakładce poświęconej reprograficznej licencji zagranicznej , będziemy na bieżąco informować Państwa o postępach prac. Liczymy przy tym również na zgłaszane mailowo opinie wydawców, które pozwolą wypracować najskuteczniejszy model proponowanej licencji.