Konferencja

Publikacje naukowe w Polsce

– stan spraw i kierunki zmian
3 listopada 2021 r.
forma hybrydowa
11.00–17.00
Rejestracja

Szanowni Państwo,

Z inicjatywy Fundacji Rektorów Polskich w porozumieniu z Konferencją Akademickich Szkół Polskich, w kadencji 2020–2024 została ustanowiona nowa komisja środowiskowa – Komisja ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP, zrzeszająca przedstawicieli środowiska akademickiego oraz wydawców uczelnianych i komercyjnych.

Z inicjatywy Komisji przygotowujemy konferencję „Publikacje naukowe w Polsce – stan spraw i kierunki zmian”. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej w dniu 3 listopada br. w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Na konferencji zamierzamy przedstawić sytuację rynku wydawnictw naukowych w kraju oraz oczekiwania dotyczące jego rozwoju wyrażane zarówno przez wydawców, bibliotekarzy, jak i środowisko akademickie oraz innych interesariuszy procesu komunikacji naukowej i upowszechniania nauki.

Celem konferencji – której coroczne obrady chcielibyśmy wpisać na trwałe do kalendarza wydarzeń związanych z komunikacją naukową w Polsce – jest zbudowanie platformy dialogu i współpracy podmiotów zajmujących się profesjonalnie ułatwianiem dostępu do osiągnięć naukowych i upowszechnianiem nauki w Polsce, z uwzględnieniem międzynarodowego wymiaru tych zadań.

Chcielibyśmy dyskutować o modelu wydawnictw naukowych, jaki znalazł się w przepisach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, a także w projekcie Polityki Naukowej Państwa, przedłożonym do konsultacji w grudniu 2020 r.

Zapraszamy do udziału w Konferencji.

Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki
Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Przewodniczący Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP

Andrzej Chrzanowski
Przewodniczący Komisji
Polska Izba Książki

Kontakt w sprawach organizacyjnych:
kwn@pik.org.pl
Program
ORGANIZATORZY KONFERENCJI
SPONSOR
PATRONAT
PARTNERZY MEDIALNI`
PARTNERZY KONFERENCJI