PL EN

Polska Izba Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa

Komunikaty PIK

PODSUMOWANIE WYBRANYCH ZAŁOŻEŃ TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Źródła: Ministerstwo Finansów, Prawo.pl

 

 1. DOFINANSOWANIE DO PENSJI PRACOWNIKÓW 
 • Dla kogo:  bez ograniczeń ze względu na wielkość przedsiębiorstwa – mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców w rozumieniu obowiązujących przepisów
 • Kiedy:  jeśli przedsiębiorca znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej w związku z COVID-19, tzn. jego obroty spadną o 15% albo 25% względem wskazanych niżej okresów referencyjnych,  LUB  w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy o 20 proc., ale nie więcej niż do 0,5 etatu pod warunkiem opłacenia składek i podatków za pierwszy kwartał 2020 roku
 • Co: przedsiębiorcy będą mogli uzyskać przez 3 miesiące dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie wynosi ono 2 600 zł), ale nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę (w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło ono 5367,71 zł)
 • Jak rozumieć spadek obrotów:  spadek poziomu sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym: nie mniej niż o 15 % (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego) lub nie mniej niż o 25 % obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego
 • Dodatkowe informacje: zgodnie z projektem ustawy dopłaty będą stanowiły pomoc de minimis

 

 1. DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

 • Kiedy: w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy przypadających w  2020
 • Co i dla kogo:

1) pierwsza grupa:

 

pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników (nie dłużej niż na okres 6 miesięcy dla mikro- i małych przedsiębiorców, 3 miesięcy – średnich przedsiębiorców), w zależności od spadku obrotów:
co najmniej 30 proc. - iloczyn liczby pracowników i 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
co najmniej 50 proc. - iloczyn liczby pracowników i 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
co najmniej 80 proc. - iloczyn liczby pracowników i 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,

 

2) druga grupa: 

 

pokrycie części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (nie dłużej niż 6 miesięcy), w zależności od spadku obrotów:
o co najmniej 30 proc. - 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
o co najmniej 50 proc. - 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,
o co najmniej 80 proc. - 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia,

 

 1. ŚWIADCZENIE PRZESTOJOWE
 • Dla kogo: dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz świadczących usługi na umowach agencyjnych, umowach zlecenia czy innych umowach o świadczenie usług (w tym tzw. samozatrudnionych)
 • Kiedy: przy spełnieniu następujących przesłanek: razie przestoju trwającego co najmniej 30 dni, jeśli przychód spadł o co najmniej 15 % w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem, że przychód w poprzednim miesiącu był niższy od 300 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę
  • Co:  osoby te mogą wnioskować o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości do 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku osób rozliczających się wg karty podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym zwolnionym z VAT – w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • Dodatkowe informacje: w szczególnych okolicznościach możliwe będzie złożenie wniosku po raz drugi

   

  1. Umożliwienie wszystkim pracodawcom bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy:
  • ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego
  • wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy bez konieczności spełnienia przesłanek z Kodeksu pracy

   

  1. REDUKCJA CZYNSZÓW W OBIEKTACH HANDLOWYCH


  W obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii czynsze najmu zostają obniżone o 90%, jeśli najemca nie prowadzi działalności w efekcie wprowadzenia jednego z ww. stanów.

   

  1. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
  • obowiązek wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy
  • możliwości dokonania zmiany umowy w zakresie: terminu realizacji, czasowego zawieszenia wykonywania umowy, sposobu realizacji, zakresu świadczeń, wynagrodzenia – o ile wzrost ceny spowodowany zmianą nie przekroczy 50% pierwotnej wartości umowy
  • możliwość niedochodzenia kar umownych przez zamawiającego w sytuacji gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy było spowodowane COVID-19 i udokumentowane
  • zwolnienie zamawiającego z odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w sytuacji opisanej bezpośrednio powyżej, jak i z odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 296 § 1-4 Kodeksu karnego

   

  1. POZOSTAŁE WYBRANE ZMIANY W OBSZARZE PODATKOWO-RACHUNKOWO- SPRAWOZDAWCZYM: 
  • Przesunięcie z 1 kwietnia 2020 na wskazany dzień w miesiącu lipcu 2020 terminu implementacji nowego JPK
  • Przesunięcie z 1 kwietnia 2020 na wskazany dzień w miesiącu lipcu 2020 terminu do spełnienia obowiązku dokonania wpisu w Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych 
  • Podatnicy CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, zyskają możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019  – gdy w 2020  osiągną przychody niższe o co najmniej 50 % w porównaniu do 2019 
  • Umożliwienie dokonania odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 – odliczeniu będą podlegały darowizny pieniężne lub rzeczowe (w pełnej wysokości), przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych
  • Odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem, o ile jego przychody są mniejsze o co najmniej 50 proc.).
  • Odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.
  • Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020 r. przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychodów z tytułu: wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy, dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy
  Przesunięcie z 31 marca 2020 na 31 lipca 2020 terminu do złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 przez organizacje pozarządowe: podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku i tych podatników, którzy działają w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów

materiał przygotowany przez mecenas Ewę Adamską - Pietrzak (Wolters Kluwer Polska Sp. z.o.o)

Powiązane komunikaty

Więcej komunikatów

W skrócie

Komunikaty i bieżące informacje Biura PIK oraz najnowsze informacje branżowe w Twojej skrzynce e-mail. Zamów bezpłatny newsletter!

Strefa członków PIK

Pełny dostęp do treści serwisu dostępny jest tylko dla zalogowanych użytkowników.

Zaloguj się

Przystąp do PIK

By stać się członkiem PIK, wystarczy wypełnić deklarację członkowską. Lorem ipsum dolor sit amet enim.

Dowiedz się więcej